prealoader
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb
Korb ist leer

Datenschutzbestimmungen


Składasz zapytanie ofertowe

Wycenie podlegają tylko produkty ktore znajdują się w koszyku 

1.     Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.sklep.elektrospark.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkowników i zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego www.sklep.elektrospark.pl, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki;

2.    Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. Elektro-Spark Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Energetyków 15, 20-468 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115135, NIP: 946-218-37-90, REGON 431093485, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000 zł w całości opłaconym, telefon: 81 744-56-31 e-mail: info@elektrospark.pl . W imieniu administratora zadania związane z ochroną danych osobowych wykonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się konstatować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych klientów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail rodo@elektrospark.pl

3.    Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w dwóch wariantach:

1)   dokonanie Zamówienia bez rejestracji – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, nr telefonu komórkowego, adres email, ewentualnie inny adres dostawy. W przypadku, gdy Użytkownik życzy sobie, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia;

2)   dokonanie Zamówienia z rejestracją Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe:  imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, nr telefonu komórkowego, adres email, ewentualnie inny adres dostawy. W przypadku, gdy Użytkownik życzy sobie wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia.

4.    Użytkownik może również dodatkowo podczas rejestracji Konta Zamawiającego, bądź też  wpisując adres e-mail w udostępnione w tym celu pole w Sklepie internetowym, dopisać się do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego;

5.    Zarejestrowany Zamawiający Sklepu internetowego ma możliwość zalogowania się poprzez stronę Sklepu internetowego weryfikując się na stronie poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych;

6.    Dane osobowe Zamawiających w Sklepie internetowym przetwarzane są w ściśle określonych celach i w granicach uzyskanej zgody to jest w celu realizacji Zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania ze strony Sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa zezwalają na przetwarzania danych dla określonych celów bez uzyskiwania zgody.

7.    W przypadku, gdy Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję newslettera Sklepu internetowego jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, czy też informujących o najnowszych promocjach oraz nowych Towarach w Sklepie internetowym;

8.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych stosowane są następujące zasady:

1)    Zmawiający ma  prawo do żądania dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zmawiający może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw w stosunku do danych, które mogą być przetwarzane bez konieczności uzyskiwania zgody; Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

2)    Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych wyraźnie w obowiązującym prawie, w tym, na żądanie  uprawnionych podmiotów takich jak sądy i prokuratura.

3)    Istnieje możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi. Powierzenia takie możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniającej odpowiednią ochronę tych danych oraz zachowanie celu ich przetwarzania.

4)    Każdy przypadek przetwarzania danych osobowych musi być oparty na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, którymi są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

5)    Dane osobowe mogą być przetwarzane na następujących podstawach:

a.   wykonanie umowy,  której  stroną jest osoba, której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

b.   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

c.   ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, – podstawa art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia,

d.